Passend onderwijs

In het kader van Passend Onderwijs maakt SALTO deel uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven (30.07). Dit samenwerkingsverband coördineert in Eindhoven, Best en Son & Breugel de samenwerking tussen scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs (SBO) en speciaal onderwijs (SO). Door de wet Passend Onderwijs hebben alle scholen de opdracht om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsondersteuningsbehoeften van alle kinderen. De manier waarop de school dat doet, staat beschreven in het schoolondersteuningsprofiel.
 
Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschrijft het ondersteuningsaanbod dat structureel beschikbaar is voor en/of binnen de school, zodat de continuïteit in de schoolloopbaan van een leerling zo goed mogelijk gewaarborgd wordt.
Op grond van dit profiel, waarin de basisondersteuning van de school beschreven staat, weten ouders en omgeving welke ondersteuning zij van de school mogen verwachten.
Deze basisondersteuning is toereikend voor leerlingen die kunnen functioneren zonder dat de eigen ontwikkeling en veiligheid of die van hun omgeving in het geding komt.
 
In het SOP hebben we beschreven dat we als school de zorg dragen voor alle leerlingen waarbij we hechten aan een vroegtijdige signalering. We hebben daartoe mogelijkheden, soms maar beperkt, om buiten de basisondersteuning voor alle leerlingen, de volgende leerlingen te begeleiden.
 
Leerlingen met meer- en mogelijk hoogbegaafde mogelijkheden vanaf groep 5: de plusgroep DOEN
Leerlingen met leesproblemen en dyslexie
Langdurig/chronisch zieke kinderen
Leerlingen met gehoorproblemen.
Beperkte mogelijkheden voor fysieke medische ondersteuning
Leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum
Wilt u ons schoolondersteuningsprofiel volledig inzien? U kunt het via deze link downloaden.
 
Leerlingen met een onderwijsondersteuningsbehoeften die beter aansluit op een school voor speciaal (basis) onderwijs hebben vanaf 1 augustus 2014 een toelaatbaarheidsverklaring nodig (TLV). Deze TLV wordt afgegeven door het samenwerkingsverband. Voordat er een TLV wordt afgegeven, heeft de school overleg met de ouders van de leerling en met de school waarnaar waarschijnlijk verwezen wordt.
 
In het kader van Passend Onderwijs is het ook van belang te weten dat de school een zorgplicht heeft. Dat betekent dat de basisschool waar een kind wordt aangemeld, de plicht heeft om een passende onderwijsplek voor het kind te vinden. In de meeste gevallen zal dat de school zijn waar het kind wordt aangemeld. Als de school na zorgvuldige afweging tot de conclusie komt dat zij niet aan de onderwijsondersteuningsbehoefte van het kind kan voldoen, dan wordt samen met de ouders gezocht naar een andere passende plek.
 
Op de website van het samenwerkingsverband treft u meer informatie aan over het samenwerkingsverband en de wijze van doorstroming naar scholen voor speciaal (basis) onderwijs. Voor meer informatie over passend onderwijs, verwijzen wij u ook naar de website passendonderwijs.nl.
 
De adresgegevens van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven (30.07) zijn:
Odysseuslaan 2
5631 JM  Eindhoven
Tel: 040 2968787
E-mail: info@po-eindhoven.nl
Website: po-eindhoven
 

Delen: