Onze +++

Naast het geven van goed onderwijs door gemotiveerde en enthousiaste leerkrachten en het werken aan de balans tussen Hoofd, Hart, Handen, zijn we trots op een aantal extra’s (+++) die we aanbieden op De St@rtbaan. 

+++ Een ambitieus en gevarieerd leerstofaanbod, interessant en eigentijds, waarin we gedifferentieerd werken aan onze lesdoelen, gebruik makend van o.a. weektaken en digitale hulpmiddelen. Op school hebben we daarvoor de beschikking over computers, tablets en notebooks. In de groepen 4 t/m 8 hebben alle kinderen een tablet/Chromebook voor het, op maat, inoefenen van de leerstof.

+++ De Plusgroep voor meer- en hoogbegaafde kinderen die meer aankunnen dan de leerstof in de groep. Kinderen die extra uitdaging nodig hebben krijgen de mogelijkheid hier 1x per week aan deel te nemen. Onder leiding van onze specialist hoogbegaafdheid wordt er gewerkt aan filosoferen, samenspel en projectwerk. Gedurende de week wordt er door deze kinderen in de klas verder gewerkt aan opdrachten die ze vanuit deze groep krijgen. 

+++ POWER-training voor kinderen die het lastig vinden om hun eigen talenten te laten zien. In deze training leren kinderen door middel van spel en oefeningen op hun eigen kracht te vertrouwen. Ze leren gevoelens te herkennen en te accepteren, positief te denken, problemen op te lossen en anders om te gaan met onzekerheden. Deze training wordt gegeven door één van onze intern begeleiders in kleine groepjes van maximaal 10 kinderen voor een periode van 10 weken. 

+++ Veel aandacht voor omgaan met elkaar. De St@rtbaan kent een goed pedagogisch klimaat. We starten de dag in alle groepen in de kring waar we werken aan sociale vaardigheden, kringgesprekken en leren presenteren. 

+++ Creativiteit staat centraal tijdens onze creadagen die we vorm en inhoud geven samen met gastdocenten. Vaste onderdelen tijdens de creadagen zijn: beeldende vorming, dans, muziek, multimedia, gezond gedrag (koken). Het muziekproject ‘De Koning is muziek’ wordt uitgevoerd in de groepen 4. We sluiten de creadagen af met een creatief project voor alle groepen van de St@rtbaan dat vier weken duurt. Het hoogtepunt daarvan is de afsluiting, onze Kunstroute door de wijk, waar kinderen met trots hun creatieve werk presenteren aan ouders en andere belangstellenden. 

+++ SALTO Gezond in Beweging als stimulans om te werken aan een gezonde leefstijl. 
In alle groepen wordt onze vakdocent bewegingsonderwijs ingezet. Hij geeft de gymlessen die garant staan voor kwaliteit, beweging en sportplezier. Onze school heeft het landelijk vignet ‘De gezonde school’ behaald:. Ook doet onze school jaarlijks mee aan EU-schoolfruit. Drie dagen per week ligt (periode van 5 maanden) voor de kinderen fruit klaar op school. Aansluitend aan de schooltijden is er een  aanbod naschoolse sport onder leiding van gekwalificeerde sportdocenten. Ook in ons lesprogramma zien we de afwisseling in rustige en actieve werkvormen steeds vaker terug. 

+++ Natuureducatie In samenwerking met Natuurrijk Eindhoven hebben we interessante natuuractiviteiten uitgezet. Zo onderhouden kinderen in de hoogste groepen de oeverzwaluwwand in park Meerland en zijn er natuurwerkdagen waar kinderen o.a. nestkastjes gaan schoonmaken, zwerfafval opruimen, takken op de takkenril stapelen. Kleuters lopen twee keer per jaar het kabouterpad, een seizoenswandeling in de natuur rond school. 
Meer info vindt u op: Natuurrijk Eindhoven

+++ Verkeerseducatie als vast onderdeel van ons lesprogramma. Er is een verkeers-werkgroep actief en onze school heeft het Brabants Verkeersveiligheids Label (BVL) behaald. In groep 7 halen al onze kinderen hun verkeersdiploma en leren ze veilig deel te nemen aan het verkeer. 
Meer info vindt u op: BrabantsVerkeersveiligheidsLabel | BVL Brabant

+++ De KinderMedezeggenschapsRaad (KMR) laat kinderen meepraten en meedenken over de manier waarop we onze school organiseren. We nemen de mening van kinderen serieus. Om die reden is er op onze school al jarenlang een groep kinderen in de KMR actief. Een raad met kinderen uit de groepen 6 t/m 7 die onder leiding van onze directeur ongeveer 4 keer per schooljaar bij elkaar komen om mee te denken over zaken die spelen op school.  

+++ Voor- en naschoolse opvang in samenwerking met Korein. 
Korein Kinderplein biedt, in ons schoolgebouw, gelegenheid voor kinderopvang, zowel voor- als na school en een peuterspeelzaal. Ook kunnen ouders bij Korein Meerrijk terecht voor dagopvang-groepen (0- 4 jarigen), op loopafstand van school, in het naastgelegen winkelcentrum. 
Meer info vindt u op www.korein.nl 
 

Delen: