Onze +++

Naast het geven van goed onderwijs door gemotiveerde en enthousiaste leerkrachten en het werken aan de balans tussen Hoofd, Hart, Handen, zijn we trots op een aantal extra’s (+++) die we aanbieden op De St@rtbaan.
 
+++ Een ambitieus en gevarieerd leerstofaanbod, interessant en eigentijds, waarin we gedifferentieerd werken aan onze lesdoelen, gebruik makend van o.a. weektaken en digitale hulpmiddelen. Op school hebben we daarvoor de beschikking over tablets en notebooks. In de groepen 5 t/m 8 hebben alle kinderen een Chromebook voor het, op maat, inoefenen van de leerstof met behulp van het programma Snappet.
 
+++ Passend onderwijs. Wij zorgen voor begeleiding op maat voor alle kinderen, afgestemd op de ondersteuningsbehoeften. In de klas gegeven door de leerkracht en indien nodig buiten de klas door de onderwijsassistenten. Bij specifieke hulpvragen schakelen wij één van onze interne begeleiders in.
 
+++ De Plusgroep DOEN (Denken Op Eigen Niveau ) voor meer- en hoogbegaafde kinderen die meer aankunnen dan de leerstof in de groep. Kinderen die extra uitdaging nodig hebben krijgen de mogelijkheid hier 1x per week aan deel te nemen. Onder leiding van onze specialist hoogbegaafdheid wordt er gewerkt aan filosoferen, samenspel en projectwerk. Gedurende de week wordt er door deze kinderen in de klas verder gewerkt aan opdrachten die ze vanuit deze groep krijgen.
 
+++ ART-training voor kinderen die soms wat onhandig omgaan met andere kinderen. Deze interne training wordt door één van onze intern begeleiders gegeven aan kleine groepjes van ongeveer vijf kinderen. Zij gaan spelenderwijs door middel van fysieke oefeningen, sociale- communicatie- en confrontatievaardigheden oefenen. De werkwijze is geïnspireerd op de theorie van Rots en Water.
 
+++ POWER-training voor kinderen die het lastig vinden om hun eigen talenten te laten zien. In deze training leren kinderen door middel van spel en oefeningen op hun eigen kracht te vertrouwen. Ze leren gevoelens te herkennen en te accepteren, positief te denken, problemen op te lossen en anders om te gaan met onzekerheden. Deze training wordt gegeven door één van onze intern begeleiders in kleine groepjes van maximaal 10 kinderen voor een periode van 10 weken.
 
+++ Veel aandacht voor omgaan met elkaar. De St@rtbaan kent een goed pedagogisch klimaat. We starten de dag in alle groepen in de kring waar we werken aan sociale vaardigheden, kringgesprekken en leren presenteren.
 
+++ Creativiteit staat centraal tijdens onze creadagen die we vorm en inhoud geven samen met gastdocenten van het Centrum voor de Kunsten Eindhoven. Vaste onderdelen tijdens de crea-dagen zijn: beeldende vorming, dans, muziek, multimedia, gezond gedrag (koken). Naast de creadagen staat deelname aan GLOW, bezoek aan de ontdekfabriek en het van Abbe-museum, Dynamo en STRP- Biënnale op het programma. Het muziekproject ‘De Koning is muziek’ wordt uitgevoerd in de groepen 4. We sluiten de crea-dagen af met een creatief project voor alle groepen van de St@rtbaan dat vier weken duurt. Het hoogtepunt daarvan is de afsluiting, onze Kunstroute door de wijk, waar kinderen met trots hun creatieve werk presenteren aan ouders en andere belangstellenden.
 
+++ St@rten met taal voor kinderen en hun ouders. Kinderen die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen gaan 4 dagen per week naar de taalklas waar dagelijks extra taallessen gegeven worden door onze taalspecialisten. We hebben een intensieve samenwerking met de logopediste die ons helpt bij de Nederlandse lessen voor deze kinderen. Maar we richten ons niet alleen op de kinderen. We vinden het ook belangrijk dat hun ouders participeren in de ontwikkeling van de Nederlandse taal. Daarom organiseren we voor ouders de cursus ‘St@rten met taal ‘ waar ook zij Nederlands gaan leren. Binnen de cursus is er, naast het leren van taal, ruimte voor ontmoeting ter bevordering van de sociale integratie in de wijk. Ingepland staan 5 lesblokken van 6 weken per schooljaar.
 
+++ SALTO Gezond in Beweging als stimulans om te werken aan een gezonde leefstijl.
In alle groepen wordt onze vakdocent bewegingsonderwijs ingezet. Hij geeft, geassisteerd door minimaal 4 stagiaires van Fontys Sporthogeschool, de gymlessen die garant staan voor kwaliteit, beweging en sportplezier. Onze school heeft het landelijk vignet ‘De gezonde school’ behaald: binnen het lesprogramma in de klas is er structureel aandacht voor een gezonde levensstijl en gezonde voeding. Ook doet onze school jaarlijks mee aan EU-schoolfruit. Drie dagen per week ligt er voor de kinderen fruit klaar op school. Aansluitend aan de schooltijden is er een uitgebreid aanbod naschoolse sport onder leiding van gekwalificeerde sportdocenten. Binnen school is een aantal proeftuintjes ingericht met meubilair dat bijdraagt aan bewegend leren. Ook in ons lesprogramma zien we de afwisseling in rustige en actieve werkvormen steeds vaker terug.
 
+++ Natuureducatie in samenwerking met Natuurrijk Eindhoven hebben we interessante natuuractiviteiten uitgezet. Zo onderhouden kinderen in de hoogste groepen de oeverzwaluwwand in park Meerland en zijn er natuurwerkdagen waar kinderen o.a. nestkastjes gaan schoonmaken, zwerfafval opruimen, takken op de takkenril stapelen. Kleuters lopen twee keer per jaar het kabouterpad, een seizoenswandeling in de natuur rond school.
 
+++ Verkeerseducatie als vast onderdeel van ons lesprogramma. Er is een verkeers-werkgroep actief en onze school heeft het Brabants Verkeersveiligheids Label (BVL) behaald. In groep 7 halen al onze kinderen hun verkeersdiploma en leren ze veilig deel te nemen aan het verkeer.
 
+++ De KinderMedezeggenschapsRaad (KMR) laat kinderen meepraten en meedenken over de manier waarop we onze school organiseren. We nemen de mening van kinderen serieus. Om die reden is er op onze school al jarenlang een groep kinderen in de KMR actief. Een raad met kinderen uit de groepen 6 t/m 8 die onder leiding van onze (adjunct) directeur ongeveer vijf keer per schooljaar bij elkaar komen om mee te denken over zaken die spelen op school.
 
+++ Voor- en naschoolse opvang in samenwerking met Korein.
Korein biedt, in ons schoolgebouw, gelegenheid voor kinderopvang, zowel voor- als na school. Ook kunnen ouders bij Korein terecht voor dagopvang-groepen (0- 4 jarigen).
Meer info vindt u op https://www.korein.nl/kinderopvang
 
+++ Creativiteit na school wordt ook in ons schoolgebouw verzorgd door het Centrum voor de Kunsten Eindhoven (CKE). In muziekruimtes en speelzalen op school wordt na schooltijd een aanbod verzorgd door gediplomeerde kunstdocenten. Meer info op https://cke.nl.
 
+++ Maar ook wij, als school, werken hard aan het uitbreiden van ons naschools aanbod. We laten ons daarbij leiden door behoeften van kinderen en ouders. Op dit moment is er voor kinderen al gelegenheid na schooltijd lessen te volgen in science, Engels, typen en sport.
 
 
Delen: