MR

Wat doet de MR?

De MR vergadert ongeveer 7 x per jaar op school. Een deel van de vergadering wordt overleg gevoerd met de directie. Onderwerpen die besproken worden, zijn bijvoorbeeld:
–          Kwaliteit van het onderwijs en voorzieningen
–          Het vakantierooster
–          De veiligheid in en om de school
–          Financiële begroting van de school
–          Ontwikkelingen op school
–          Ouderbetrokkenheid
Over een aantal onderwerpen kan de MR advies uitbrengen aan de directie. Voor een aantal andere ontwerpen is ook instemming van de MR nodig. Deze rechten zijn wettelijk vastgelegd in de Wet Medezeggenschap. Het regelement van de MR vindt u hier.
 

Wie zit in de MR?

In de MR zijn zowel ouders als personeel van de St@rtbaan vertegenwoordigd, in gelijke geledingen. Op dit moment bestaat de MR uit:
 
Oudergeleding Personeelsgeleding
Vacature (voorzitter) Miriam Meijer (secretaris)
Aniek Kok Aimée Tekelenburg
Nicole Meulensteen Silvy Wiegand (penningmeester)
Aleksandra Tesanovic Willemien van Kemenade
Murat Kazanci Vacature

 

 

 
Onderaan deze pagina lees je meer over de leden van de MR.
Als er een vacature komt binnen de MR wordt dit bekend gemaakt via de Algemene informatie in de ouderapp. Ouders en/of personeelsleden kunnen zich dan aanmelden. In het geval van meerdere kandidaten worden verkiezingen gehouden.
 

Wat is het verschil met de Ouderraad (OR)?

Er is nog wel eens verwarring over het verschil tussen de Medezeggenschapsraad (MR) en de Ouderraad (OR). De OR bestaat volledig uit ouders en geeft invulling aan allerlei schoolactiviteiten zoals Kerst, Pasen of Carnaval. De MR houdt zich meer bezig met het toezicht op het beleid en de organisatie van de school.
 

De Gemeenschappelijke MR (GMR)

De MR functioneert op schoolniveau. Omdat de St@rtbaan bij het SALTObestuur aangesloten is, heeft de MR ook een relatie met de GMR. De GMR functioneert op bestuursniveau. Voor beslissingen over bovenschools beleid is de GMR het aangewezen orgaan. De onderwerpen die in de GMR-vergaderingen zijn behandeld, worden binnen onze eigen MR ook besproken.
 

Contact met de MR

Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. Heb je misschien een goed idee, of stoor je je juist aan zaken: laat het ons horen, dan kunnen we er samen iets aan doen. Je kunt contact opnemen via ons emailadres mr@bs-startbaan.nl of je kunt natuurlijk een van de MR-leden aanspreken op school of op het schoolplein.
De MR behandelt in principe alleen aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben.
De vergaderingen van de MR zijn grotendeels toegankelijk voor ouders en teamleden. De data van de vergaderingen staan vermeld op de schoolkalender. Notulen van de vergaderingen zijn openbaar en opvraagbaar via mr@bs-startbaan.nl. De MR doet verslag van haar activiteiten in het jaarverslag 2018/2019. Daarnaast worden de belangrijkste zaken gedeeld met ouders en personeel via de St@rtpagina.
 

MR-leden

Mijn naam is Aniek Kok.
Ik ben de moeder van twee dochters (Mare van 8 jaar zit in groep 5 en Imme van 6 jaar zit in groep 3) en één zoon (Jesse van 4 jaar zit in groep 1).
Ik vind het leuk om als ouder betrokken te zijn bij de school van mijn kinderen en ik vind het belangrijk om mee te denken over ontwikkelingen op De St@rtbaan.
Door lid te zijn van de MR hoop ik een schakel te kunnen zijn tussen ouders en het schoolteam. Als orthopedagoog en GZ-psycholoog en natuurlijk moeder denk ik een zinvolle bijdrage te kunnen leveren in de MR voor goed onderwijs op De St@rtbaan. 
 
Mijn naam is Nicole Meulensteen (47 jaar)
Ik woon samen met mijn vriendin en onze 2 zonen; Mats (9 jaar, groep 6) en Jorg (5 jaar, groep 2).                                 
Op De St@rtbaan maak ik me graag nuttig, zoals o.a. voor de MR. Ik heb dan wel geen bestuurlijke of onderwijskundige achtergrond maar wel een gezond verstand waarmee ik hierin een goede aanwinst hoop te zijn.
Ik wil me graag inzetten om samen met de leden van De St@rtbaan een veilige, leerzame maar vooral ook een plezierige leerplek hoor alle kinderen te laten zijn!!
 
Mijn naam is Aleksandra Tesanovic. Ik ben de moeder van Ela (groep 6).
Ik ben op mijn werk verantwoordelijk voor technologische innovaties gericht op populatiezorg. Ik ben blootgesteld aan veel culturele diversiteit in het onderwijs, op de werkplek en in de sociale context. Ik wil die diversiteit graag brengen in onze MR-raad op school en de school helpen voordelen daaruit te halen, want dit is van grote toegevoegde waarde.
Ik ben bereid en enthousiast om mijn tijd en moeite te investeren om de school te ondersteunen en ervoor te zorgen dat onze kinderen, ongeacht vanuit welke achtergrond ze komen of welke diversiteit zij vertegenwoordigen, het meeste uit hun opleiding halen. 
 
  Mijn naam is Murat Kazanci, vader van Senih (groep 5) en Sena (groep 2). Ik ben werkzaam als docent economie en rekenen op de SUMMA College. Ik vind het belangrijk dat elk kind goed onderwijs krijgt en ook een fijne terugblik kan hebben aan zijn/haar (basis)schooltijd. Gezien mijn onderwijsachtergrond ben ik van mening dat ik een bijdrage kan leveren aan onze school. Ik zou graag mee willen denken over de mogelijke verbeteringen en ontwikkelingen van onze school, zodat al onze kinderen een goede basis kunnen leggen voor hun verdere toekomst.
 
Mijn naam is Miriam Meijer, leerkracht van Basisschool de St@rtbaan.
Ik ben lid van de MR omdat ik het belangrijk vind om, naast mijn werkzaamheden als leerkracht, ook van gedachten te kunnen wisselen over het onderwijsbeleid op school en andere organisatorische zaken in het belang van de kinderen en mijn collega’s.
 
Mijn naam is Silvy Wiegand. Ik ben 26 jaar werkzaam in het onderwijs waarvan de laatste 10 jaar op de St@rtbaan. Mijn functie is unitleider van de bovenbouw (groepen 6 t/m 8). Ik werk graag op de St@rtbaan en wil dat de kinderen ook met veel plezier naar school komen. Daarom wil ik als lid van de MR graag samen met ouders en collega’s in overleg gaan om dit vorm te geven.
Het mooie van de school behouden, veranderen wat nodig is en samen op zoek gaan naar ontwikkelingen die de school kunnen verbeteren.
Als voorzitter van de KMR kan ik samen met kinderen, ouders en collega’s aan de school bouwen.
 
 
Mijn naam is Willemien van Kemenade. Ik werk al weer zo’n 35 jaar in het onderwijs waarvan 12 jaar op de St@rtbaan. Sinds het schooljaar 2018-2019 zit ik in MR als afgevaardigde van het personeel. Ik wil graag meedenken over het onderwijs op de St@rtbaan. Met oog op goed onderwijs behartig ik ook de belangen van het personeel.
 
 
Mijn naam is Aimée Tekelenburg. Ik ben al ruim 25 jaar werkzaam in het onderwijs, waarvan inmiddels 5 jaar op de St@rtbaan. Op dit moment ben ik gedeeltelijk leerkracht van groep 4 en sta ik op vrijdag in groep 3. In de jaren hiervoor heb ik aan verschillende groepen (groep 1 t/m groep 8) lesgegeven. Ik vind het fijn om met ouders in overleg te gaan over wat er speelt in en rond de school en met hen na te denken over belangrijke zaken die de school, de kinderen, de ouders en het team aangaan.
 
 
 
Delen: