MR

Wat doet de MR?

De MR vergadert ongeveer 7 x per jaar op school. Een deel van de vergadering wordt overleg gevoerd met de directie. Onderwerpen die besproken worden, zijn bijvoorbeeld:
–          Kwaliteit van het onderwijs en voorzieningen
–          Het vakantierooster
–          De veiligheid in en om de school
–          Financiële begroting van de school
–          Ontwikkelingen op school
–          Ouderbetrokkenheid
Over een aantal onderwerpen kan de MR advies uitbrengen aan de directie. Voor een aantal andere ontwerpen is ook instemming van de MR nodig.
Deze rechten zijn wettelijk vastgelegd in de Wet Medezeggenschap. Het regelement van de MR vindt u hier.

Wie zit in de MR?

In de MR zijn zowel ouders als personeel van de St@rtbaan vertegenwoordigd, in gelijke geledingen. Op dit moment bestaat de MR uit:

 Oudergeleding Personeelsgeleding
 Aniek Kok (notulant)     Willemien van Kemenade                 
 Nicole Meulensteen (penningmeester)   Marian Verbeek
 Froukje Sierra (voorzitter)  Eefje Slegers
 Murat Kazanci  
 Saskia de Graauw-Kuijpers  

Als er een vacature komt binnen de MR wordt dit bekend gemaakt via de Algemene informatie in de St@rtpagina. Ouders en/of personeelsleden kunnen zich dan aanmelden. In het geval van meerdere kandidaten worden verkiezingen gehouden.

Wat is het verschil met de Ouderraad (OR)?

Er is nog wel eens verwarring over het verschil tussen de Medezeggenschapsraad (MR) en de Ouderraad (OR). De OR bestaat volledig uit ouders en geeft invulling aan allerlei schoolactiviteiten zoals Kerst, Pasen of Carnaval. De MR houdt zich meer bezig met het toezicht op het beleid en de organisatie van de school.

Contact met de MR

Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. Heb je misschien een goed idee, of stoor je je juist aan zaken: laat het ons horen, dan kunnen we er samen iets aan doen. Je kunt contact opnemen via ons emailadres STARTBAAN_MR@salto-eindhoven.nl of je kunt natuurlijk een van de MR-leden aanspreken op school of op het schoolplein.
De MR behandelt in principe alleen aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben.
De vergaderingen van de MR zijn grotendeels toegankelijk voor ouders en teamleden. De data van de vergaderingen staan vermeld op de schoolkalender. Verslagen van de vergaderingen, van het lopende schooljaar, zijn openbaar en het verslag hiervan kunt u hier vinden De MR doet verslag van haar activiteiten in het jaarverslag. Daarnaast worden de belangrijkste zaken gedeeld met ouders en personeel via de St@rtpagina.

Delen: