Visie

Identiteit van de school

Onze kinderen groeien op in een wereld die niet stopt bij de landsgrens. Als je alleen al rondkijkt in Meerhoven zie je de diversiteit: mensen van buiten Nederland komen hier wonen, werken en sturen hun kinderen naar een Nederlandse school. Verschillende culturen komen op die manier bijna ‘als vanzelf’ met elkaar in aanraking. De school is een vertaling van de maatschappij waarin we samenleven en van en met elkaar leren. Waar we Nederlandse tradities volgen en vieren en kennis maken met internationale tradities. In ons onderwijs voegen we internationale en taalvriendelijke componenten toe aan ons bestaand Nederlands curriculum als verrijking van ons reguliere aanbod. SALTO-school De St@rtbaan is dan ook een basisschool met een openbare grondslag. Dat betekent dat zij openstaat voor alle leerlingen, ongeacht hun levensovertuiging, geloof, cultuur en of geaardheid. Iedereen wordt beschouwd als een uniek persoon en in zijn waarde gelaten. 
 
SALTO-school De St@rtbaan is onderdeel van het SPIL-centrum Meerrijk. Mede spilpartners in het gebouw zijn: Korein, en Bibliotheek Eindhoven. De school maakt voor de bewegingslessen gebruik van sporthal “De Hangar” die gehuisvest is in ons SPILcentrum. De meeste leerlingen zijn afkomstig uit de directe omgeving van alle omliggende wijken.  

Missie

Met ons adaptieve aanbod waar de kernwaarden: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking centraal staan, begeleiden we onze kinderen in hun ontwikkeling tot wereldburgers. Mede door talentontwikkeling dragen onze kinderen duurzaam bij aan de toekomst en zijn ze klaar om samen te leven in de samenleving.

Visie

Hoofd- hart- handen is kenmerkend voor de filosofie van onze school en de manier waarop ons onderwijs is georganiseerd. De verbinding die door ons onderwijs gelegd wordt tussen het hoofd, hart en handen, draagt bij aan een harmonieuze ontwikkeling van onze kinderen, waardoor ze zich breed ontwikkelen en meerdere talenten worden aangesproken.  

Hoofd
In ons onderwijs gaat leren samen met het ontwikkelen van executieve functies. Dit voorziet onze kinderen in de voorwaarden om tot leren te komen. Leerstrategieën worden aangereikt om de kinderen te begeleiden bij de organisatie en zelfstandigheid van de verwerking van de lesstof. 

Als school hebben we de taak om de nodige kennis over te brengen op onze kinderen. Naast kennis, vergroten we cognitieve vaardigheden die onze kinderen nodig hebben in de toekomst.  Ons onderwijs stimuleert een onderzoekende houding en onze kinderen denken kritisch, creatief en oplossingsgericht, waardoor verbanden worden gelegd met de wereld om hen heen. Men helpt elkaar en vraagt om hulp. De digitale middelen die ingezet worden, hebben een adaptieve inslag, waardoor de kinderen lesstof verwerken op eigen niveau. We spreken hoge verwachtingen uit binnen ieders unieke leermogelijkheden. Onze kinderen zijn mede-eigenaar van hun leerproces, waarbij de leerkracht de kaders opstelt en ruimte laat voor autonomie.   

Hart
Het fundament is de ontwikkeling van het 'Hart'. Met ons onderwijs begeleiden we onze kinderen in de relatie die ze hebben met zichzelf, met anderen en de wereld om hen heen. Er wordt dagelijks ingezet op persoonlijke aandacht, een veilig pedagogische klimaat en het ontwikkelen van sociale talenten. Eigenheid is een waarde die daarbij centraal staat. Om jezelf te kunnen zijn, is het belangrijk om je veilig te voelen. Als de omgeving nieuw voor je is, is het belangrijk om je welkom te voelen. Het draagt bij aan een gezond welbevinden waarmee het zelfvertrouwen en het leren een optimale kans krijgt. SALTO-school De St@rtbaan is een plek waar je trots kunt zijn op je wie je bent, en waar je aangemoedigd wordt om nieuwsgierig te zijn naar je omgeving. We worden verrijkt met de verschillende achtergronden die families en kinderen meebrengen en daarmee de kennis en ervaringen, zodat we nog meer begrijpen en beter samen kunnen leven. Op SALTO-school De St@rtbaan zorgen we voor elkaar.  

Handen 
Op SALTO-school De St@rtbaan komt het talent en gevoel van onze kinderen tot uiting in de kunst- en cultuureducatie waar creatief handelen en denken centraal staat. Deze educatie draagt bij aan een beter en rijker leerklimaat, omdat talent in ontwikkeling is en onze kinderen aan een bredere competentie werken en stimuleert het cultureel bewustzijn. De eigenheid wordt gevoed. Er wordt structureel tijd en aandacht geschonken aan projectmatig werken en creatieve vakken. De focus ligt op het proces waarbij onze kinderen zelfreflectie toepassen, contextueel denken en oplossingsgericht handelen. De nieuwsgierigheid wordt aangewakkerd en begrip ontstaat voor verschillende meningen en opvattingen. Onze kunst- en cultuureducatie is ook zichtbaar in de wijk waar de ouders en de verdere omgeving bij betrokken worden. Er is een nauwe samenwerking met culturele instellingen uit de omgeving waarbij de link direct zichtbaar is met de schoolpraktijk en de maatschappij buiten de school. 

Delen: