Visie

Hart

Direct bij binnenkomst van De St@rtbaan zie je waar het om draait. In felle kleuren staan op de muur de woorden ‘Hoofd’ ‘Hart’ ‘Handen’ geschilderd. "Deze drie woorden zijn kenmerkend voor de filosofie van onze school en de manier waarop ons onderwijs is georganiseerd. Wij willen de kinderen zich in harmonie laten ontwikkelen. Het fundament is de ontwikkeling van het ‘Hart’. Daarbij zorgen wij voor een pedagogisch klimaat met een structurele aanpak om kinderen hun sociale talenten te laten ontwikkelen.
In de praktijk betekent dit dat er elke dag begonnen wordt met een kringgesprek waarin de kinderen hun ervaringen met anderen kunnen delen. Twee keer per week gebeurt dit aan de hand van speciaal ontwikkelde lesmaterialen waarbij normen en waarden, praten en luisteren en het uiten van gevoelens centraal staan. De drie andere dagen staat het kringgesprek in het teken van het presenteren van de kinderen in de breedste zin van het woord. Dat kan variëren van ‘dit ben ik’ tot ‘dit heb ik gemaakt of gedaan’. De hele school ademt deze presentaties uit: overal zijn werkjes van leerlingen te zien. De St@rtbaan kent een continurooster. Daarmee wordt een extra sociaal element benut: het samen eten.
“In deze maatschappij moeten kinderen zichzelf goed kunnen presenteren”

Hoofd

Het tweede kernwoord van De St@rtbaan is ‘Hoofd’. Daarmee wordt de verstandelijke ontwikkeling van het kind aangeduid, zoals bijvoorbeeld de lees-, reken- en taalvaardigheden op De St@rtbaan. De principes uit het Daltononderwijs staan centraal: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken. “Wij hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en spreken die ook uit. Wij bieden ambitieuze leerstof waarin we de kinderen in een geleidelijk proces laten kennismaken met en inhoud geven aan de drie basisprincipes.
Onder-, midden- en bovenbouw werken daarbij elk op hun eigen niveau; in de onderbouw wordt nog erg leerkrachtnabij gewerkt, terwijl in de bovenbouw al veel meer de nadruk wordt gelegd op zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerken. Zo laten we de kinderen bijvoorbeeld op hun eigen niveau in een kindermedezeggenschapsraad meedenken over de schoolorganisatie en zijn er zogenaamde kinderwachten die de leerkrachten ondersteunen op het speelterrein”. 
"Laat los wat mogelijk is, hou vast aan wat!"

Handen

De derde ‘peiler’ van De St@rtbaan is ‘Handen’. Hiermee wordt gedoeld op de creatieve ontwikkeling van het kind in de breedste zin van het woord: handvaardigheid, zang, dans, drama, techniek.
“Op onze school clusteren we de tijd voor de creatieve vakken. Dat resulteert in onze zogenaamde creadagen die eens in de drie weken plaatsvinden. Op projectbasis worden deze creadagen inhoud gegeven in samenwerking met het Centrum voor de Kunst (CKE), Kunstenaars in de Klas (KIK) en de Stichting Jeugd en Beroep. Deze projecten kennen een gezamenlijke start en afsluiting en worden verder op groepsniveau ingevuld en uitgewerkt. Naast onze creadagen zijn er nog wekelijks lessen Schrijfdans in de kleutergroepen en vanaf groep 3 worden er iedere 2 weken lessen beeldende vorming gegeven door het CKE.” Ieder jaar organiseren we een schoolbreed kunstthema met als afsluiting een kunstroute door de wijk.

Dalton

De St@rtbaan is geen Daltonschool, maar baseert haar onderwijs wel op de Daltonprincipes:
1: Verantwoordelijkheid: dat betekent dat de school in een geleidelijk proces het kind vertrouwd maakt met dat principe en daaraan inhoud geeft. De spelende kleuter en de twaalfjarige bijna-schoolverlater zullen ieder op hun eigen manier in verschillende mate die verantwoordelijkheid ervaren.
2: Zelfstandigheid: sluit aan bij het gegeven dat kinderen actief, zelf ontdekkend bezig willen zijn. Zelfstandigheid impliceert zelfwerkzaamheid. De kinderen werken wekelijks aan een weektaak, een bepaalde hoeveelheid leerstof die in een afgesproken tijd gemaakt dient te worden. Dit is een belangrijk middel om de drie Daltonprincipes vorm te geven.
3: Samenwerken: op onze school werken de kinderen veel samen en worden ze gestimuleerd om elkaar te helpen. Zowel in jaargroepen als in kleine(re) groepjes.
Door het werken met deze principes is ons onderwijs dynamisch, uitdagend en toegesneden op verschillen tussen leerlingen.

Delen: