Leerling aanmelden

Zodra u alle informatie heeft gevonden op de website en geinteresseerd bent kunt u een rondleiding aanvragen. Daar worden de mogelijkheden tot aanmelding besproken. Je kan hier een tour aanvragen. Vul graag ook de geboortedatum(s) in van de kinderen. 

 

Als nieuwe kinderen voor hogere groepen worden aangemeld (bijvoorbeeld door een verhuizing) wordt er contact opgenomen met de vorige school waar alle relevante gegevens worden opgevraagd. Dit alles wordt beoordeeld door de intern begeleider die een advies tot plaatsing dan wel afwijzing aan ons zorgteam voorlegt. Terugplaatsingen vanaf scholen voor speciaal basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs zijn alleen mogelijk op advies van de S.B.O. school. De directeur beslist in alle gevallen, na advies door het zorgteam, of een kind wordt toegelaten.

Plaatsing van leerlingen

Onze school wil voor zoveel mogelijk kinderen adequaat onderwijs realiseren, afgestemd op wat een kind nodig heeft zowel in pedagogisch (opvoedkundig) als didactisch (onderwijskundig) opzicht. Passend onderwijs betekent dat wij rekening houden met wat wenselijk en haalbaar is voor het kind. Als een leerling die extra zorg nodig heeft wordt aangemeld, dan wordt dit uitgebreid besproken in het zorgteam om de eenvoudige reden dat er grenzen zijn aan onze mogelijkheden in het begeleiden van kinderen. Het zorgteam hanteert bij haar advisering over aanname aan de directeur de volgende grenzen:

De zwaarte van de problematiek in de groep in relatie tot de groepsgrootte
De leerbaarheid van het kind
De veiligheid van  leerlingen en leerkrachten
Als het gedrag van de leerling een zodanig ernstige verstoring van rust en veiligheid binnen de groep (dan wel school) veroorzaakt, dat het leerproces wordt belemmerd.
Als er sprake is van een te lage specifieke deskundigheid binnen het team, waardoor een adequate opvang op niet alleen korte, maar ook iets langere termijn niet mogelijk is.
Als de gebouwelijke toerusting onvoldoende blijkt te zijn en niet binnen een redelijke termijn aangepast kan worden.

Vóórdat onze school overgaat tot de toelating van een leerling met extra ondersteunings-behoeften worden ouders van ons besluit op de hoogte gesteld.

Kinderen die van een school uit een andere plaats of een andere wijk komen en naar Meerhoven verhuizen, kunnen gedurende het hele schooljaar worden toegelaten als er in de betreffende groep plaats is.
Er zijn leerlingen die niet verhuizen, maar van een andere school in de wijk of de directe omgeving willen overstappen naar onze school. We adviseren dan een overstap na de zomervakantie, behalve als de overstap voor de leerling urgent is. Een overstapper kan alleen tussentijds komen als de grootte en de samenstelling van de groep dit toelaten.

De start op school van uw kleuter

Twee maanden vóórdat uw kind 4 jaar wordt, mag het twee dagdelen als ‘gast leerling‘ meedoen in de groep om te wennen. Ouders maken hiervoor zelf een afspraak met de leerkracht.
Een kind moet zindelijk zijn als het start in de kleutergroep. Mocht dat niet zo zijn dan gaan we met u in gesprek om te kijken hoe dat zo snel mogelijk gerealiseerd kan worden.
 

Delen: